Flash menu nefunguje, chyba prohlizece. Zkuste jiny...


Mezi akreditované studium,
které probíhá na katedrách v biocentru patří bakalářské a (navazující) magisterské studium Biochemie, stejně tak i Molekulární a buněčné biologie. Dále také navazující magisterské studium Botaniky. K neodmyslitelné součásti vědeckého vzdělání patří i doktorské studium, které je akreditováno v oboru Biochemie, Botanika a nově bude také v oboru Molekulární a buněčné biologie.

Díky
zázemí, které areál poskytuje a množství pedagogických a vědeckých pracovníků, zde probíhá také velká část výuky předmětů a cvičení pro další obory jako jsou Systematická biologie a ekologie, různé učitelské kombinace biologie, Ochrana a tvorba životního prostředí  či  Biologie v ochraně životního prostředí.

 Záleží už jen na zájmu každého studenta jaký obor si vybrat a jakým směrem se bude profilovat.

Katedra BIOCHEMIE

Katedra biochemie PřF UP v Olomouci byla založena v roce 1996. Nachází se v areálu univerzity v Olomouci-Holici, kde představuje integrální část Biocentra. V roce 2000 získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výuku bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu biochemie, od roku 2006 může přijímat studenty i k postgraduálnímu studiu. Výzkum na katedře je zaměřen na proteinovou biochemii a enzymologii. Studovány jsou zejména enzymy, které katalyticky ovlivňují metabolismus dusíkatých látek – polyaminů, aminoaldehydů, aminokyselin. Mimo jiné jsou enzymy izolovány (jako nativní nebo rekombinantní proteiny) a charakterizovány, pomocí přirozených nebo umělých substrátů a inhibitorů je sledována jejich funkce. V rámci katedry se v nedávné době profilovalo oddělení molekulární biologie, které se zabývá výzkumem enzymů ovlivňujících hladinu rostlinných hormonů cytokininů. Zkoumají se fyziologické souvislosti, provádí se klonování genů a exprese příslušných proteinů v hostitelských mikroorganismech. Z nově rozvíjených biochemických disciplín je možné zmínit proteomiku a stresovou biochemii a fyziologii. Proteomický výzkum je aplikován s cílem popsat děje v buňce na úrovni proteinů. Provádíme identifikaci proteinů v komplexních vzorcích, studujeme posttranslační modifikace proteinů a vlastnosti proteolytických enzymů. Tým stresové biochemie se zabývá především rolí oxidu dusnatého v obranných reakcích rostlin. V uvedených výzkumných směrech dosáhli zaměstnanci významných úspěchů. Byla publikována řada prací v mezinárodních časopisech, poměrně úspěšně se daří získávat grantové finanční prostředky. Je tak umožněna modernizace přístrojového vybavení a dostupný je potřebný biochemický materiál. Řešení bakalářských, diplomových i doktorských prací je nedílnou součástí výzkumného zaměření. Díky mezinárodní spolupráci podpořené výzkumnými i výukovými projekty mohou studenti odborné biochemie absolvovat stáže na partnerských pracovištích v evropských zemích a Spojených státech.
Prof. Marek Šebela, Ph.D.  

Katedra BOTANIKY

Katedra botaniky PřF UP v Olomouci je moderním a mezinárodně renomovaným pracovištěm, které pokrývá širokou škálu pedagogických a vědeckých činností zaměřených na biologii a biosystematiku rostlin, ochranu genofondu, rostlinnou patologii a rostlinolékařství, rostlinné biotechnologie a ekologii rostlin. Velkou předností katedry botaniky je, že ve výuce i výzkumu kombinuje klasickou botaniku s moderními experimentálními přístupy. Studenti zde získají nejen komplexní pohled na rozmanitost rostlinné říše, funkci a význam rostlin v přírodě, ekosystémech a životě člověka, ale mají možnost se prakticky naučit metody, kterými lze tyto jevy poznávat a studovat v terénních i laboratorních podmínkách. Rozsáhlé zázemí herbářů, specializovaných laboratoří, kultivačních komor, skleníků, botanické zahrady, sbírek řas, fytopatogenních hub a genofondu rostlin k tomuto modernímu způsobu studia poskytuje výborné předpoklady. Moderní zázemí je umocněno kolektivem mladých a pro věc nadšených pedagogických a vědeckých pracovníků, kteří jsou připraveni své vědomosti a zkušenosti předávat studentům. Díky rozsáhlým znalostem botaniky a dalších biologických disciplín mají studenti velkou flexibilitu a tím možnost uplatnění v řadě oblastí školství, výzkumu, státní správě, ale i v praktických povoláních.
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.V rámci
odborných oborů, jejichž výuka je těsně spjata s biocentrem, je povinností vypracovat během studia bakalářskou, resp. diplomovou práci. Dle vlastního zájmu si tak může student vybrat tu oblast výzkumu, která zde probíhá a která ho nejvíce zajímá.